Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży w sklepie internetowym działającym pod adresem www.myrmekolog.pl zwanym dalej Sklepem, prowadzonym przez Sprzedającego, którym jest firma: Myrmekolog, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 001723816 przez UM Częstochowa, z siedzibą przy ul. Żarnowieckiej 7/22, 20-630 Lublin, NIP: 9492195740.

I Postanowienia wstępne 

1. Sklep www.myrmekolog.pl zajmuje się działalnością w zakresie sprzedaży formikariów, kolonii mrówek oraz artykułów i akcesoriów służących do hodowli owadów, zwanych dalej Towarem lub Produktem.

2. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.

3. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad.

II Składanie zamówienia – zawieranie umowy 

1. Zamówienie można złożyć poprzez stronę Sklepu, używając systemu sklepu i wirtualnego koszyka zakupów, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

2. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych danych teleadresowych, włączając w to numer telefonu i adres e-mail.

3. W przypadku niekompletnych danych Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

5. Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych.

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura na życzenie.

III Dostawa – koszt i czas realizacji 

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania płatności, lub w momencie potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych, licząc od początku realizacji (pkt III, 1.) do momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub odbioru zamówienia przez Kupującego. W przypadku wydłużenia czasu realizacji, z przyczyn niezależnych, Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kupującego.

3. Dostawa zamówionego Towaru wynosi zależnie od przewoźnika: 1-2 dni w przypadku wyboru firmy kurierskiej i 1-3 dni w przypadku wyboru Poczty Polskiej S.A.

4. Koszt dostawy zależny jest od wyboru przewoźnika i wagi zamówionych Produktów i jest obliczany przez system Sklepu lub ustalany z Kupującym indywidualnie.

IV Reklamacje, odstąpienie od umowy

1. Kupujący w Sklepie, będący konsumentem, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny. Bieg tego terminu rozpoczyna się z chwilą objęcia towaru będącego przedmiotem umowy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż kurier/przewoźnik.

2. Wskazane w pkt. 1 prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Aby skorzystać z prawa zwrotu w trybie opisanym w pkt.1. należy przed upływem ustawowego terminu 14 dni złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wysłanie pocztą pisma na adres siedziby Sprzedającego lub drogą mailową na adres sklep@myrmekolog.pl. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy stanowi Załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

4. Kupujący korzystający z prawa odstąpienia od umowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do jego odbioru, do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Kupujący ponosi także pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego (konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.

7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego towaru lub do chwili dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.Wszelkie reklamacje (wady produktów, braki ilościowe itp.) będą rozpatrywane indywidualnie po otrzymaniu drogą mailową lub telefonicznie szczegółowego opisu niezgodności z umową. Wadliwy towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego, jeśli Sprzedający nie stwierdził inaczej. We wszystkich przypadkach, w których reklamacja okaże się zasadna, Sprzedający w terminie 14 dni doprowadzi do stanu zgodności towaru z umową i poniesie wszelkie koszty z tym związane.

V Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy, Kupujący zobowiązuje się do zapoznania z jego treścią i akceptowania jego postanowień.

2. Zdjęcia zamieszczone przy opisach oferowanych Towarów mogę odbiegać od ich wyglądu rzeczywistego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.